مشاوره تلفنی

یکبار تماس

هر تماس 30 دقیقه
 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

5 بار تماس

6 ماهه - هر تماس 30 دقیقه
 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support

7 بار تماس

یکساله - هر تماس 30 دقیقه
 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • Unlimited Mail
 • 24/7 Free Support