خدمات

وکالت کیفری – پولشویی

شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟
تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است. امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است (آشنایی با جرم پولشویی)

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود (آشنایی با جرم پولشویی)

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول، با علم و اطلاع از جعلی بودن سند، جرمی مستقل است.

امروزه با گسترش اسناد و مکتوبات اداری، که حکایت از اهمیت بسیار این اسناد دارد، به نحوی که برای رفع امور، افراد عادی در طول زندگی روزمره و یا در موارد قضایی که به عنوان دلیل اقامه می شود، مورد استفاده قرار می گیرند.از این رو با توجه به استفاده ی روز افزون این اسناد در موارد متعدد، مراجع و افراد دولتی به حکم قانون، مامور تنظیم این اسناد هستند و شخص دیگری حق تنظیم و یا تغییر این اسناد را ندارد. به همین خاطر این اسناد، باید بر اساس قانون تنظیم گردند تا معتبر شناخته شوند.

اما گاه، افرادی هستند که قادر به تحصیل و استفاده از این اسناد از مراجع ذی صلاح نمی باشند و شرایط اخذ آن را ندارند. به همین خاطر، برای دستیابی به این اسناد، خود یا به وسیله ی دیگری اقدام به جعل این اسناد و تقلب می کنند. بعد از آنکه این اسناد را به طور جعلی ساخته و یا مفاد آن را تغییر دادند، از آنها استفاده می نمایند. در قانون مجازات اسلامی، استفاده از سند مجعول، جرم شناخته می شود و برای آن با توجه به نوع و مصادیق جعل با توجه به شخصیت بزه دیده و موضوع مورد جعل، مجازات جرم استفاده از سند مجعول، در نظر گرفته خواهد شد.

 جرم استفاده از سند مجعول چیست؟

ارکان جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا برای جرم استفاده از سند مجعول مجازاتی جداگانه از جرم جعل مقرر شده است؟ وکیل متخصص جرم استفاده از سند مجعول کیست؟ جرم استفاده از سند مجعول، متضمن ورود ضرروزیان به شاکی است؟ جرم استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری چه وجه تشابهی دارد؟ پاسخ سوالات شما توسط گروه وکلای دادورزان معین خواهد آمد.

ماهیت جرم استفاده از سند مجعول  

هدف و انگیزه ی جاعل از ایجاد سند جعلی، این است که خود او یا شخص دیگری بتواند با استفاده از سند مجعول، اشخاص رافریب داده، بتواند با آن اموری را که در انجام آن مجاز نیستند، به نحو متقلبانه انجام دهند. در واقع در مرحله ی بعد از جعل، هدف، استفاده از آن می باشد که هدف غایی مجرم یا مجرمین است. هرچند که خود جعل به تنهایی، در قانون تحت یک عنوان مستقل جرم محسوب می شود و دارای مجازات است، ولی عدالت کیفری قضایی ایجاب می کند، شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند قابل مجازات باشد.

عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول

1-عنصر مادی

الف)رفتار فیزیکی: جرم استفاده از سند مجعول، به صورت فعل مثبت می باشد و با ترک آن حاصل نمی شود، به این نحو که شخص باید سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد و یا به مراجعی که باید سند را تسلیم کند از جمله دادگاه و یا مراجع ثبتی و غیره… .

ب)شرایط لازم برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول

– اولین شرط، سند مجعول به نحوی باشد که نوعا متقلبانه باشد و موجب فریب افراد و اشتباه با اصل آن گردد.

– به طور بالقوه، جرم استفاده از سند مجعول، موجب ضرر باشد. بنابراین استفاده از سند مجعولی که در صورت وجود اعتبار قانونی، قابل استفاده و به ضرر شخصی نباشد، جرم محسوب نمی شود.

– شخص استفاده کننده از سند مجعول به جعلی بودن آن آگاه باشد و اگر اطلاع از جعلی بودن آن نداشته باشد مشمول جرم استفاده از سند مجعول، نمی گردد.

پ)نتیجه حاصله: تحقق جرم استفاده از سند مجعول مطلق است، منوط و مقید به امری نمی باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن، جرم واقع می گردد، هر چند موجب فریب شخص نگردد(البته مشروط به اینکه سند مجعول نوعا فریبنده باشد).در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه، مالی را اخذ نماید، مرتکب کلاهبرداری هم می شود و اگر هم با استفاده از سند مجعول قصد اخذ مال داشته باشد، ولی موفق به تحصیل مال نگردد، در کنار جرم استفاده از سند مجعول، مرتکب جرم شروع به کلاهبرداری هم می گردد.

2. عنصر معنوی: در جرم استفاده از سند مجعول، شخص باید حتما دارای سوء نیت باشد و از جعلی بودن سند آگاه باشد.

3. عنصر قانونی: در مواد قوانین کیفری به مصادیق جرم استفاده از سند مجعول و مجازات آن اشاره گردیده است.(ماده 2 ق.م.ا.)

تفاوت جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول

جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، هر دو خود دارای عنوان مستقلی هستند که مرتکبین آن قابل مجازات می باشند. این دو جرم، هر دو مکمل همدیگر هستند و در طول یکدیگر قرار دارند. چرا که هدف از جعل سندی، استفاده از آن می باشد. شخص در ابتدا با دست بردن در مفاد و مندرجات و یا امضای شخص بزه دیده و یا با ایجاد تقدم و تاخر در آن مرتکب جعل می گردد و در مقابل از آن استفاده می نماید.

مصادیق جرم استفاده از سند مجعول

استفاده از مهر و دست خط و احکام مقام معظم رهبری و روسای سه قوه که جعل شده باشد.(524ق.م.ا. و 95 ق.م.ج.ن.م.)
استفاده از موارد جعلی زیر:
احکام دست خط مهر و یا امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار فلزات قیمتی بکار می‌رود
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی
مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی
مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است
در صورتی که اشخاص و مامورین دولتی و رسمی و ادارات دولتی اقدام به جعل مادی و یا معنوی اسناد نمایند و اشخاصی آنها را مورد استعمال قرار دهد.
مصادیق جرم استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

استفاده از مهر یا امضا یا حکم جعل شده ی یکی یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای
مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام(96) و سایر فرماندهان و مسؤولان

نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان

استفاده از مهر جعل شده یکی از نیروهای مسلح توسط نیروی نظامی مباشرتا یا به واسطه.
استفاده از منگه یا یکی از علامت های جعل شده ی یکی از نیروهای مسلح توسط نیروی نظامی مباشرتا یا به واسطه.
استفاده از اسناد رسمی جعل شده توسط فرد نظامی چه جعل مادی و چه معنوی (103 104 105).
قانون مجازات انتقال مال غیر با استفاده از سند جعلی

در صورتی که شخص برای انتقال مال دیگری چه به صورت عین و چه به صورت منفعت از سند رسمی مجعول استفاده نماید، مطابق ماده ی 8 قانون مجازات انتقال مال غیر و بر اساس مواد مربوطه شامل 533 و535ق.م.ا. و ماده 131ق.م.ا. عمل وی دارای عناوین متعدده خواهد بود(تعدد معنوی) و مشمول اشد(حداکثر) مجازات سنگین تر(کلاهبرداری،انتقال مال غیر) می گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری  خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – مواد مخدر

وکیل مواد مخدر
 پرونده های مرتبط به مواد مخدر بسیار سخت هستند و نیاز به یک وکیل مواد مخدر بسیار مجرب و حرفه ای در این زمینه دارد.  تعداد وکیل مواد مخدر در ایران که در این زمینه با تجربه و متخصص باشند بسیار کم است.

قوانین مرتبط با مجازات حمل، مصرف و قاچاق مواد مخدر دارای مواد و تبصره های گوناگونی است. اگر دارای پرونده مواد مخدر هستید، پیشنهاد می کنیم حتما با وکیل مواد مخدر مجرب و حرفه ای، مشورت نمایید تا حق و حقوق شما ضایع نگردد.

به دلیل اهمیت موضوع خرید و فروش و حمل مواد مخدر دادگاه ویژه ای به نام دادگاه انقلاب و وکیل مواد مخدر به پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی می‌کند.

اختصاص دادگاه ویژه برای مواد مخدر به تنهایی بیانگر اهمیت پرونده‌های حقوقی مواد مخدر می‌باشد. بر اساس قانون، مجازات کسانی که به کار خرید، فروش، تولید و حمل مواد مخدر مشغول هستند حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام است. ایران از معدود کشورهایی است که برای مجرمان مواد مخدر مجازات اعدام صادر می‌کند. وکیل مواد مخدر

مواد مخدر چیست؟
مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای اطلاق می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد می شود

تأثیر  موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بسیار مهلک و مخرب است و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آنها  استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش و … می گردد.

بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود.

مواد مخدر با توجه به شیوه مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد نیز دسته بندی می شود.

وکیل مواد مخدر

پرونده‌های مواد مخدر به پرونده‌های مهم و کلان و پرونده‌های خرد تقسیم می‌شود که هر دو نوع آن دارای حساسیت بسیار زیاد است.به جهت انگیزه‌های مالی، معمولاً اکثر وکلا چنین پرونده‌هایی را قبول می‌کنند.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – سرقت

در تعریف سرقت چهار عنصر دیده می شود:

ربودن
مال
تعلق به غیر
مجازات جرم سرقت:

چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

مجازات سرقت تعزیری

۱-مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

۲- سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.

۳-سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

۴- مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.

۵- سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

۶-سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.

۷- کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

۸- سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.

۹- سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

۱۰-  سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.

۱۱- سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری یکی از شاخه های مهم وکالت می باشد کلاهبرداری یکی از شایعترین جرائم مالی کشور ایران است که سالها پرونده های متعددی را به خود اختصاص داده است، در نتیجه دستگاه قضایی ایران با سیاست جرم زدایی در سالهای اخیر به سمت تغییر ماهیت پرونده های کیفری کلاهبرداری به سمت پرونده حقوقی متمایل شده است وکیل کلاهبرداری باید مسلط به قوانین و مقررات خاص در این حوزه باشد و همچنین توانایی اثبات سوء نیت مجرمانه را داشته باشد پرونده های کلاهبرداری جزء پرونده های مهم و حساس هستند.

چرا که علاوه بر خسارت مادی به جهت روش متقلبانه موجود در آن، تاثیر مخرب روانی نیز دارد،فلذا وکیل کلاهبرداری می بایست با موشکافی پرونده جنبه مجرمانه و متقلبانه جرم را به قاضی اثبات کند چراکه قضات به شدت مصر به رد دعوای کلاهبرداری هستند .

وکیل کلاهبرداری ومعیار های انتخاب
توصیه ما برای انتخاب وکیل کلاهبرداری متخصص از این جهت است که در قوانین ایران علاوه بر خود جرم کلاهبرداری جرائم بسیاری در حکم کلاهبرداری هستند، مشهودترین مثال موجود فروش مال غیر است که در حکم کلاهبرداری است وکیل می بایستی بر ده ها قانون اصلی و خرده قانون تسلط کامل داشته باشد.

در نتیجه سپردن پرونده های کلاهبرداری ( حقه بازی ) به وکلای کم سابقه و غیر متخصص می تواند منافع مادی شهروندان را تضییع و باعث تشدید مشکلات گردد شایان ذکر است که کلاهبرداری و حقه بازی امروز بیشتر از طریق فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می دهد وکالت متهمین کلاهبرداری که این روز ها با نام جرایم رایانه ای مشهود هستند.

آیا وکیل کلاهبرداری نتیجه پرونده را در مراجع قضایی می تواند تضمین نماید؟
جواب به این سوال منفی است. نتیجه پرونده کلاهبرداری و یا پرونده دیگر که به صورت تخلف و جرم از طرف وکیل پایه یک دادگستری است. و همچنین نتیجه پرونده حقه بازی یا هر پرونده حقوقی دیگری از طرف افراد غیر وکیل و موسسات حقوقی کلاهبردار صورت گیرد، علاوه بر تظاهر و دخالت در امر وکالت، آنها نیز مرتکب کلاهبرداری شده اند.

بنابراین در پرونده تصمیم گیرنده شخص قاضی بعنوان رسیدگی کننده به پرونده می باشد. تضمین وکیل کلاهبرداری به پیگیری درست پرونده از روش مجاری قانونی، امری صحیح است بطوریکه حتی گفته می شود یکی از وظایف اصلی وکیل برای دفاع از اتهام حقه بازی است. اما نمی شود نتیجه پرونده را از نظر قانونی تضمین کرد.
آیا مشروط کردن دریافت حق الوکاله در صورت بدست آوردن نتیجه در پرونده کلاهبرداری جرم یا تخلف است؟

در موارد بسیاری، مطابق قرارداد بین موکل و وکیل، شرایطی قیدی می گردد چنانچه حکمی به نفع موکل صادر نشده باشد حق وکالت به وکیل پرداخت شود و در غیر این صورت حق وکالت به وکیل تعلق نخواهد گرفت
این موضوع با قانون مترتب نبوده و اشکالی در آن نیست ولی اگر وکیل در محکوم به و مالی که از پرونده به دست می آید، شریک شود، مرتکب خلاف شده و از جهت قانون این کار ممنوع است.

امکان دارد شرایطی هم در قرارداد پیش بینی گردد که در صورت عدم دریافت نتیجه مطلوب و به نفع موکل، بقیه اقساط حق وکالت از او دریافت نشود. که این شرایط نزدیک تر به عدالت و انصاف است.

اطلاعات بیشتر

وکالت کیفری – خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت ؛تضعیف اعتماد جامعه
یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت در امانت است.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.
بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم
همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.
استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.
تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.
مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.
برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است:

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.
مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.
بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
این مطلب را از دست ندهید: جرم کلاهبرداری چگونه رخ می دهد و عناصر تشكیل‌دهنده جرم كلاهبرداری چیست؟
اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت
مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری
جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.
در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید.

جرم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت
در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح «در حکم» زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار به دلیل مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق می‌شود که منطبق با قانون مجازات اسلامی است اما مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است.
جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از «اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.»
این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت است از:

اطلاعات بیشتر

وکالت حقوقی – وصول مطالبات

مطالبه مهریه
از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه در صورتی که مهریه شما عندالمطالبه باشد این امکان برای شما وجود دارد که از طیق دادگاه با دادن دادخواست و یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با درخواست مطالبه شود . اولین مزیت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد این امر است که شما به نسبت زمان و هزینه کمتری را صرف می نمایید زیرا در صورت طرح از طریق دادگاه در صورتی که مهریه شما سکه باشد به نرخ روز قیمت سکه سه و نیم درصد این مبلغ به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید و در صورت عدم توانایی برای پرداخت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دیگر را طی نمایید و پس از قطعیت رای با درخواست اجرای حکم به مطالبات خود در صورت وجود اموال با شرایطی دست یابید همانگونه که مشخص است مطالبه مهریه از طریق دادگاه در صورتی که اموالی از زوج وجود نداشته باشد با تقسیط قابل دریافت بوده و در صورت عدم پرداخت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با الزام به حبس قابل دریافت  است که این امر در صورتی که از طریق اجرای ثبت پیگیری شود و مالی از فرد دریافت نشود امکانپذیر نخواهد بود .مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مطالبق بند ج ماده ۲ ایین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجراییه ، دفتر ثبت ازدواج عقد فی مابین زوجین است در صورتی که محل و یا شماره تلفن دفتر ازدواج را فراموش نموده اید با مراجعه به عقد نامه یا شناسنامه مشخصات دفتر ازدواج یافته و با جستجو در اینترنت از محل دفتر فوق اطلاع یابید .

همچنین در کلیه مراحل قضایی و یا اجرای ثبت عقد نامه و یا رونوشت عقدنامه را به همراه داشته باشید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت پس از مراجعه به دفتر ازدواج متقاضی اجرای سند رسمی که میتواند قیم و یا وکیل قانونی زوجه باشد درخواست صدور اجرائیه نماید و سر دفتر بلافاصله با ابلاغ از طریق پست مراتب درخواست فوق را به اخرین نشانی زوج ارسال نموده که این محل طبق رویه نشانی مندرج در عقدنامه است پس این مرحله تمامی خواسته متقاضی با سایر اوراق به فرد متقاضی تحویل داده میشود و با مراجعه به ادره اجرای ثبت اسناد و ثبت درخواست مجددا طی ابلاغی و درج مهلت ۱۰ روزه به زوج اطلاع داده میشود نسبت به اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و در صورت عدم اقدام زوج و پس پایان مهلت زوجه میتواند تقاضای توقیف اموال و حقوق ماهیانه تا یک سوم و توقیف حساب و در صورت تمایل درخواست ممنوع الخروجی زوج را تقاضا نماید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در خصوص ممنوع الخروجی زوج میتواند با ارایه وثیقه برای یک بار نهایتا تا مدت ۶ ماه از کشور خارج و مجددا بازگردد ودر صورت عدم بازگشت کلیه وثیقه تا میزان مطالبه زوجه به مزاید خواهد رفت. در صورت اهمیت ممنوع الخروجی برای شما اقدام از طریق اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا در صورت تقاضا از دادگاه تا زمان قطعیت حکم و اجرای آن اماکنی برای درخواست ممنوع الخروجی وجود ندارد .

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در صورتی که موضوع مطالبه مهریه صرفا جهت تلنگر به زوج باشد با توجه به شرایط و ذهنیت جامعه به نام دادگاه و سایر موارد جهت عدم درگیری و گسترش موضوع مطالبه مهریه از اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا که دادگاه رفتن زوجین تنش میان طرفین افزایش و راه صلح و سازش را سخت مینماید برای بررسی و مشاوره حضوری و تلفنی با تماس با وکلای متخصص از حقوق خویش مطلع شوید . مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

اطلاعات بیشتر

وکالت حقوقی – ارث و وصیت نامه

وکیل دعاوی ارث و وصیت
همه ما شنیده ایم که وارثین یک نفر بعد از مرگ بر سر ارث و نداشتن وصیت دچار اختلاف می شوند هر چند مرگ پایان زندگی دنیایی شخص به حساب می آید اما اموال و اعمال باقی مانده از فرد شروع تازه مشکلات برای ورثه متوفی خواهد بود. هر چند قوانین برای جلوگیری از اختلاف دو راه تعیین سهم الارث و وصیت را نظر گرفته است اما مواردی مشاهده شده که بر سر ماترک متوفی وراث دچار قتل شده اند. همچنین آمار نشان دهنده بالا بودن دعاوی مربوط به ارث و یا نداشتن وصیت نامه می باشد.( وکیل دعاوی ارث و وصیت )

وصیت چیست؟
انسان تا هنگامی که زنده است و در سلامت عقلی می باشد از جهاتی مانند ورشکستگی یا سفاهت از تصرف از اموالش منع نشده، توان تصرف مالکانه در تمامی اموالش را خواهد داشت و میتواند آنها را به هر صورت که می خواهد بفروشد یا از راههای مختلف آنها را به دیگران انتقال دهد مثل هدیه دادن. اما با رخ دادن مرگ، این حق محدود شده و به یک سوم اموال کاهش میابد و تعیین تکلیف مابقی خارج از اختیارش خواهد بود.در اصطلاح شرعی مصارفی را که میت در زمان زنده بودنش برای این مقدار از اموالش مشخص می‌کند تا بعد از مرگش صرف آن امور شود،‌ وصیّت کردن می‌گویند.
منظور از تَرَکِه تمام اموالی است که میّت آن‌ها را ترک کرده و به دیار باقی شتافته است؛ و به طور ساده اموال میّت را بعد از مرگش تَرَکِة او می‌نامند. مثلاً تَرَکة‌ یک نفر ممکن است یک باب خانه، ‌اتومبیل سواری او و مبلغی پول در حساب بانکی باشد.

وَرَثه چه کسانی هستند؟
به تمام کسانی که به واسطه خویشی نسبی (خونی) یا سببی (به واسطه ازدواج) از میّت ارث می‌برند وَرَثة میّت می‌گویند که به سه دسته تقسیم می شوند و تا کسی از دسته جلوتر یا اولاد آن‌ها هر چقدر پایین‌تر برود وجود داشته باشد نوبت به ارث بردن دسته بعدی نمی‌رسد. وارثین دسته اول : پدر و مادر و اولاد میث با نبودن آنها نوه‌ها و با نبودن نوه نتیجه‌ها و با نبودن آن‌ها اولاد آن‌ها هرکدام که به میّت نزدیک‌تر هستند ارث می‌برند از و تا وقتی که کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده باشد افراد طبقه دوم ارث نمی‌برند. وارثین دسته دوم:پدر بزرگ و مادر بزرگ میّت هرچه بالاتر بروند و نیز خواهر و برادر میّت و در نبود خواهر و برادر اولاد آن‌ها هرچه پایین‌تر بروند طبق تفصیلی که در طبقه اول راجع به نوه‌ها و نتیجه‌ها گفته شد و تا کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده است کسی از طبقه سوم ارث نمی‌برد.
وارثین دسته سوم:عمو،‌ عمّه، دایی و خاله میّت هرچه بالاتر بروند (با لحاظ نزدیک بودن به میّت) و در نبود این چهار گروه اولاد آن‌ها و هر چه پایین تر بروند طبق توضیحات داده شده
حال گر شخصی از این سه دسته کسی را نداشته باشد اموال او به حکومت اسلامی می‌رسد.البته دقت شود که زن و شوهر همراه تمام طبقات از همدیگر ارث می‌برند.

وکیل دعاوی ارث و وصیت

میزان وصیت چقدر است؟
همانگونه که ذکر گردید هر شخص حق دارد یک سوم اموالش یا همان ثلث اموال را وصیت کند مگر ورثه اجازه دهند.مثلاً اگر اموال شخصی عبارت باشد از خانه، تومبیل و حساب بانکی او و قیمت آن‌ها به نود میلیون برسد، ثُلث آن می‌شود سی میلیون که شخص حق دارد در این سی میلیون وصیّت کند و نمی‌تواند حتی در یک ریال بیش از این مقدار وصیّت کند.مگر ورثه اجازه دهند، حال اگر برخی اجازه دهند و برخی اجازه ندهند سهم ارث اجازه دهند مصرف در ثلث می شود و سهم فردی که اجازه ندهد به او منتقل می گردد و نمیتوان در موارد مشخص شده در وصیت مصرف شود.

محروم کردن از ارث:
نکته مهمی که باید ذکر گردد در مورد ورثه موصی له بدانیم این خواهد بود که هیچ کس نمی تواند یکی از ورثه را از ارث خود محروم کند یعنی بگوید فلان پسر یادخترم از ارث من محروم است و اگر کسی این حرف را بیان کند به آن توجهی نشده و طبق قانون به اندازه سهمی که خدا برای او تعیین کرده ارث خواهد برد.همچنین باید بدانیم که وراث می توانند مال وصیت شده را در زمان حیات میت یا بعد از مرگ او قبول نکند .

نهایتا اینکه، امروزه کمتر خانواده ای در ایران دیده می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع ارث و میراث و مسائل مربوط به آن درگیر نشده باشد. مالی که به ارث می رسد می تواند پشتوانه مالی و اقتصادی بازماندگان مرحوم باشد. لکن هیچ کس دلش نمی خواهد مالی را بدست بیاورد که مالکیت آن متزلزل باشد. برای اینکه تملک سهم الارث در مسیر قانونی و با ثبات خود انجام شود، شما نیاز به یک وکیل دعاوی ارث و وصیت دارید. وکیل دعاوی ارث و وصیت به کلیه قوانین و مقررات ارث و وصیت مسلط است.سهم قانونی اداره دارایی را می داند، مرجع صدورحصر وراثت را می شناسد و سرعت عمل وی سبب رضایت خاطر شما می شود. در اختیار داشتن یک وکیل دعاوی ارث و وصیت مخصوصا زمانی که اموال و املاک زیادی از مرحوم به جا مانده ضروری است چرا که حجم کار و حساسیت مالی آن طلب حضور یک متخصص را می نماید. در مواردی هم که مرحوم وصیت می نماید وکیل دعاوی ارث و وصیت شما می تواند در اجرای آن شما را یاری کند. آیا شما می دانستید که هر شخص فقط می تواند یک سوم اموال خود را وصیت کند؟ اطلاعات ارزشمند وکیل دعاوی ارث و وصیت در اجرای وصیت متوفی می تواند کمک شایانی به ماجرا بنماید.

اطلاعات بیشتر