وکالت حقوقی – وصول مطالبات

مطالبه مهریه

از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه در صورتی که مهریه شما عندالمطالبه باشد این امکان برای شما وجود دارد که از طیق دادگاه با دادن دادخواست و یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با درخواست مطالبه شود . اولین مزیت اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد این امر است که شما به نسبت زمان و هزینه کمتری را صرف می نمایید زیرا در صورت طرح از طریق دادگاه در صورتی که مهریه شما سکه باشد به نرخ روز قیمت سکه سه و نیم درصد این مبلغ به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنید و در صورت عدم توانایی برای پرداخت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دیگر را طی نمایید و پس از قطعیت رای با درخواست اجرای حکم به مطالبات خود در صورت وجود اموال با شرایطی دست یابید همانگونه که مشخص است مطالبه مهریه از طریق دادگاه در صورتی که اموالی از زوج وجود نداشته باشد با تقسیط قابل دریافت بوده و در صورت عدم پرداخت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با الزام به حبس قابل دریافت  است که این امر در صورتی که از طریق اجرای ثبت پیگیری شود و مالی از فرد دریافت نشود امکانپذیر نخواهد بود .مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مطالبق بند ج ماده ۲ ایین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجراییه ، دفتر ثبت ازدواج عقد فی مابین زوجین است در صورتی که محل و یا شماره تلفن دفتر ازدواج را فراموش نموده اید با مراجعه به عقد نامه یا شناسنامه مشخصات دفتر ازدواج یافته و با جستجو در اینترنت از محل دفتر فوق اطلاع یابید .

همچنین در کلیه مراحل قضایی و یا اجرای ثبت عقد نامه و یا رونوشت عقدنامه را به همراه داشته باشید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت پس از مراجعه به دفتر ازدواج متقاضی اجرای سند رسمی که میتواند قیم و یا وکیل قانونی زوجه باشد درخواست صدور اجرائیه نماید و سر دفتر بلافاصله با ابلاغ از طریق پست مراتب درخواست فوق را به اخرین نشانی زوج ارسال نموده که این محل طبق رویه نشانی مندرج در عقدنامه است پس این مرحله تمامی خواسته متقاضی با سایر اوراق به فرد متقاضی تحویل داده میشود و با مراجعه به ادره اجرای ثبت اسناد و ثبت درخواست مجددا طی ابلاغی و درج مهلت ۱۰ روزه به زوج اطلاع داده میشود نسبت به اجرای مفاد سند رسمی اقدام نماید و در صورت عدم اقدام زوج و پس پایان مهلت زوجه میتواند تقاضای توقیف اموال و حقوق ماهیانه تا یک سوم و توقیف حساب و در صورت تمایل درخواست ممنوع الخروجی زوج را تقاضا نماید.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در خصوص ممنوع الخروجی زوج میتواند با ارایه وثیقه برای یک بار نهایتا تا مدت ۶ ماه از کشور خارج و مجددا بازگردد ودر صورت عدم بازگشت کلیه وثیقه تا میزان مطالبه زوجه به مزاید خواهد رفت. در صورت اهمیت ممنوع الخروجی برای شما اقدام از طریق اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا در صورت تقاضا از دادگاه تا زمان قطعیت حکم و اجرای آن اماکنی برای درخواست ممنوع الخروجی وجود ندارد .

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در صورتی که موضوع مطالبه مهریه صرفا جهت تلنگر به زوج باشد با توجه به شرایط و ذهنیت جامعه به نام دادگاه و سایر موارد جهت عدم درگیری و گسترش موضوع مطالبه مهریه از اجرای ثبت پیشنهاد میگردد زیرا که دادگاه رفتن زوجین تنش میان طرفین افزایش و راه صلح و سازش را سخت مینماید برای بررسی و مشاوره حضوری و تلفنی با تماس با وکلای متخصص از حقوق خویش مطلع شوید . مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .